ท่องเที่ยวทางน้ำวิถีใหม่..เที่ยวยังไงให้ปลอดภัยจาก COVID-19

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร เปิดโครงการการท่องเที่ยวทางน้ำ วิถีใหม่ ภายใต้มาตราฐาน SHA : Amazing ThaiIand Safety & Health Administration โดยมีนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอบคุณ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมเรือไทย บุคลากรเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของ

กรุงเทพมหานคร และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ สวนสันติชัยปราการ

การจัดโครงการการท่องเที่ยวทางน้ำ วิถีใหม่ ภายใต้มาตราฐาน SHA เกิดจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมเรือไทย ในรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำกรุงเทพมหานคร – เกาะเกร็ด ไปเช้า – เย็นกลับ (One day trip) โดยคำนึงถึงการเดินทางท่องเที่ยวที่เน้นเรื่อง social distancing และความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว ภายใต้การท่องเที่ยวแบบ New Normal เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ภายใต้นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อันเป็นการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

กรุงเทพมหานคร ภายใต้มาตรการกระทรวงสาธารณสุข การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้องจากทั้ง 50 เขตๆละ 10 คน รวม 500 คน กำหนดจัดกิจกรรม 5 รุ่นๆละ 10 เขต ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 11 ก.ค.63
รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 18 ก.ค.63
รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 25 ก.ค.63
รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่ 1 ส.ค.63
รุ่นที่ 5 วันเสาร์ที่ 8 ส.ค.63