มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประกอบพิธีทำบุญ ณ ที่ทำการใหม่มูลนิธิฯ อาคารมหินทรเดชานุวัตน์ ถนนเพชรบุรี

23 มีนาคม 2565 เมื่อเวลา 09.00น. คณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง’’ภา’’ยามยาก สภากาชาดไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศล  ณ ที่ทำการอาคารมูลนิธิฯแห่งใหม่ ที่ย่านราชเทวี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ เป็นประธานในพิธี

อาคารโบราณหลังนี้เคยเป็นเรือนหลังเดิมของ  มหาอำมาตย์โท พระยามหินทรเดชานุวัตน์ (ใหญ่ ศยามานนท์) สร้างขึ้นราวปีพศ.2472-2474 ในสมัยแผ่นดินรัชกาลที่7

ในการนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อค.คชิโน)สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุตินิกาย และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี(ธงชัย ธม.มธโช) สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย โดยมีพระราชาคณะชั้นเทพ พระราชาคณะปลัดขวา พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ พระมหา พระครู รวม10รูป สวดบำเพ็ญกุศล

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืน ตั้งแต่การเฝ้าระวังก่อนเกิดภัยพิบัติ การบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดภัยพิบัติ และการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ ภายใต้หลักการปฏิบัติงาน “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”