“คุณหญิงกัลยา” เตรียมร่วมประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 52

“คุณหญิงกัลยา” ผงาดเวทีสากล เตรียมเข้าร่วมประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 52 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ พร้อมคณะ เตรียมเข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 52 (52nd SEAMEO Council Conference – SEAMEC) ในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Edsa Shangri-La Hotel กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

สำหรับการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) นี้เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิก ซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization – SEAMEO) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกจำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และติมอร์ เลสเต

โดยดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะได้ร่วมหารือประเด็นสำคัญตามวาระการประชุม พร้อมทั้งรับรองร่างข้อมติของการประชุมวาระเฉพาะและการประชุมเต็มคณะ รวมถึงการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ

ทั้งนี้การประชุมสภาซีเมคเป็นการประชุมของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้นทุก 2 ปี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิก 11 ประเทศ สมาชิกสมทบ 9 ประเทศ และหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ 7 แห่ง รวมทั้งเครือข่าย/ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ และองค์การระหว่าง ประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกาหนดนโยบายการศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมือซีมีโอ รับทราบความก้าวหน้า ผลสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการศึกษาในภูมิภาค