ชาวบ้านดอยสุเทพ โอด พายุฤดูร้อนพัดหลังคาเสียหาย เหตุ อช.ดอยสุเทพ-ปุย ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหลังคาใหม่

เชียงใหม่ ทำไมบ้านเรือนหลังคาบนดอยสุเทพเสียหายเกือบ 600 หลัง เจอลมหลวง เพราะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ไม่อนุญาตให้ชาวบ้านดอยสุเทพขอเปลี่ยนหลังคา หลังจากเกิดพายุฤดูร้อนลูกเห็บตกเกิดความเสียหายดังกล่าว

บ้านเรือนของชาวบ้านดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เกิดความเสียหายจากพายุลูกเห็บตกเมื่อวานนี้ จากการสำรวจเบื้องต้นพบบ้านเรือนเสียหาย หลังคาเป็นรู น้ำท่วมขังในบ้าน จำนวน 222 หลังคาเรือน

จากการสอบถามชาวบ้านทราบได้ร่วมกันขออนุญาตต่อทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อขอเปลี่ยนหลังคากระเบื้องทั้งหมู่บ้านเพื่อรองรับพายุฤดูร้อน เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้รับการเปลี่ยนมานานมีอายุมาก ทำให้กระเบื้องเสื่อมไปตามสภาพ โดยทำหนังสือลงเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 และได้มีหนังสือตอบกลับมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ตามที่มีชาวบ้านได้ทำหนังสือเพื่อขอออนุญาตปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือน และนำวัสดุอุปกรณ์ผ่านด่านอุทยานฯ นั้น

ทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้ดำนินการตรวจสอบแล้วพบว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตไม่ได้รับการสำรวจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 แต่ได้รับการสำรวจตามมาตร 64 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พศ. 2562 ปรากฎชื่อนายขจร ประเสริฐศรี เป็นผู้แจ้งการครอบครองซึ่งการสำรวจเป็นแปลงรวม

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จึงขอให้ท่านรอการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดิน ตามกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ให้แล้ว เสร็จก่อน ปัจจุบันุอุทยานฯยังรอระเบียบกฎหมายลำดับรอง ซึ่งเป็นแนวทางในการพิจารณา ของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยานต่อไป

กลายเป็นสาเหตุทำให้หลังคาบ้านเรือนของประชาชนในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บ้านดอยสุเทพ หน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร หมู่ที่ 9 จำนวน 222 ครัวเรือน ,บ้านภูพิงค์ หน้าพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ หมู่ที่ 12 จำนวน 57 ครัวเรือน , บ้านม้งดอยปุย หมู่ที่ 11 จำนวน 300 ครัวเรือน ได้รับความเสียหาย