ที่โรงแรมยู นิมมาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบายโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอ และหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ และปลัดอำเภอจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุม

ด้วยสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ สามารถขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการร่วมกันหาแนวทางจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยทางถนน โดยกำชับให้ทุกภาคส่วนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำนโยบาย “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองโดยเริ่มจากระดับ ตำบล อำเภอ จนถึงระดับจังหวัด เพื่อลดการสูญเสียชีวิตของประชาชน