“บิ้กตู่” ชื่นชม “คุณหญิงกัลยา” ดึงผู้เชี่ยวชาญน้ำระดับโลกร่วมบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนฯ

นายกรัฐมนตรี เปิดงานสัมมนาบริหารจัดการน้ำนานาชาติ ชื่นชมคุณหญิงกัลยา ดึงผู้เชี่ยวชาญน้ำระดับโลกเข้าร่วม พร้อมหนุนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ ครั้งแรกในประเทศไทย “Water and Waste Management International Conference & Expo Thailand : Water for Life” พร้อมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำระดับโลก โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก ซึ่งนอกจากการสัมมนาในหัวข้อสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำแล้ว ภายในงานยังมีการจัดบูธนิทรรศการของผู้สนับสนุนทั้งของประเทศไทยและประเทศผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งในงานนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชันกรุงเทพมหานคร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอบคุณและขอชื่นชมคุณหญิงกัลยา และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง ประสบความสำเร็จ จนทำให้เกิดหลักสูตร “ชลกร” ในวิทยาลัยอาชีวะเกษตรเป็นครั้งแรกในประเทศไทย รวมถึงการจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติในครั้งนี้ เพื่อจะสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นสากล ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประเทศไทยและประเทศผู้เข้าร่วมสัมมนา
“วันนี้สิ่งที่อยากจะย้ำตรงนี้คือหลักสูตรชลกรนี้มีแล้ว เปิดสอนในระดับปวส. ให้ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 2 ปี และตอนนี้กำลังรับรุ่นที่ 2 อยู่ ซึ่งดีแล้ว และขอให้มีการติดตามนักศึกษาเหล่านั้นเมื่อจบไปแล้วจะไปเรียนต่ออะไรที่ไหนอย่างไร ไปทำงานอย่างไร เพื่อเก็บข้อมูลและหาวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้น”นายกรัฐมนตรี กล่าว

ทั้งนี้รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างที่สุด อย่างเป็นระบบและยั่งยืน เราได้กำหนดเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพย์กรน้ำมาเป็นเข็มทิศในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างยั่งยืน เราบูรณาการ

องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำกับหน่วยงานและทุกองค์กร เชื่อมโยงผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ รวมถึงพันธมิตรจากต่างประเทศ
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า วันนี้เราอยู่บนโลกใบเดียวกัน อยู่ร่วมกัน สร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และต่อคนทั้งโลกได้ และนี่คืออนาคตของโลกของเราใบนี้ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือความร่วมมือ ความเข้าใจ สุดท้ายนี้ขอบคุณคุณหญิงกัลยา คณะทำงานทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอีกครั้งที่มาร่วมมือร่วมใจจัดงานสัมมนาในวันนี้ ถือเป็นคุณูปการกับทุกฝ่าย และขอให้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ระหว่างกันไปใช้ประโยชน์ให้สูงสุดกับประเทศไทยและประเทศของท่าน ขอให้การสัมมานาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกองทุนบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และประธานการจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ ครั้งแรกในประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกในปีนี้ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำที่ ฯพณฯ ได้ขับเคลื่อนมาตลอด ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ (ปี พ.ศ. 2561 – 2580) จนเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในส่วนของประเทศไทยและต่างประเทศที่ได้ทำงานกันอย่างหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้ประเทศไทยได้มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในเวทีโลกในการจัดงาน ครั้งนี้
คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า สำหรับการเรียนหลักสูตร “ชลกร” นั้นจะใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำมาปรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ที่ทันสมัย ต่อจากนี้ไปการเรียนเกษตรจะเป็นเกษตรสมัยใหม่ ทำให้นักเรียนจบออกมาด้วยความรู้ที่ทันสมัย และเป็นเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญ เมื่อมีน้ำแล้วทุกอย่างก็จะตามมา ช่วยให้พึ่งพิงตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อมีรายได้แล้วผลที่สืบเนื่องต่อมาคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและอาจกล่าวได้ว่า เกษตรจะนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตทุก ๆ อย่างได้


ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ ประจำปี 2565 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำระดับโลกกว่า 30 คนจากหลากหลายประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนและให้องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ จะสร้างคุณูปการต่อสังคมไทยและสังคมโลก โดยเฉพาะเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร และการจัดการน้ำเสีย ท้ายที่สุดแล้วจะช่วยให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ ที่ถือเป็นทรัพยากรที่คุณค่ายิ่ง