“อลงกรณ์”ดึงบริษัทญี่ปุ่น – ม.ทากะซากิ พัฒนาอาหารจากโปรตีนทางเลือกใหม่

เกษตรฯ รุกตลาดอาหารแห่งอนาคต ขยายความร่วมมือกับญี่ปุ่นเพิ่มส่งออกผลิตภัณฑ์แมลงผงจากไทย ทุนญี่ปุ่นแง้มเพิ่มแผนลงทุนผลิตจิ้งหรีดในไทย อลงกรณ์ เผยเจรจา ดึงมหาวิทยาลัยทากะซากิ บริษัทญี่ปุ่น ร่วมมือศูนย์ AIC ร่วมวิจัยพัฒนาอาหารจากโปรตีนทางเลือกใหม่

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยทากะซากิ  (Takasaki City University of Economics)ในจังหวัดกุนมะเพื่อร่วมหารือกับ ดร.ทาเคชิ มิซึกุจิ (Takeshi Mizuguchi) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเพื่อขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาอาหารแห่งอนาคต(Future Food) โดย มหาวิทยาลัยทากะซากิได้ร่วมวิจัยและพัฒนากับบริษัท ฟิวเจอร์นอท อิงค์ (Futurenaut Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารจากแมลงโดยใช้ผงจิ้งหรีดนำเข้าจากประเทศไทยเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าแปรรูป เช่น ขนมแครกเกอร์ โปรตีนแท่ง เป็นต้น

“ พอใจต่อความสำเร็จในการเจรจาครั้งนี้ ซึ่ง บริษัทฟิวเจอร์นอทพร้อมจะทำความตกลงลงนามเอ็มโอยู.กับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC)ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ด้านแมลง เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาแมลงต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนทางเลือกใหม่ภายใต้นโยบายอาหารแห่งอนาคต(Future Food)และนโยบายฮับแมลงโลกและยังสอดรับกับแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO: Food and Agriculture Organization) ที่ประกาศให้ แมลงเป็นแหล่งอาหารในอนาคตของโลกและเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)ของสหประชาชาติอีกด้วย”

ทั้งนี้โปรตีนจากแมลงจัดเป็นซุปเปอร์ฟู้ด (Super Food) เป็นแหล่งโปรตีนชนิดใหม่ (New Protien) และเป็นอาหารแห่งอนาคต(Future Food) ที่ต้องยกระดับมาตรฐานการผลิตการแปรรูปและการตลาด โดยเน้นเรื่องคุณค่าสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ (Nutrients)ซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงโดยทางบริษัทฟิวเจอร์นอทมีแผนลงทุนผลิตจิ้งหรีดในไทยและในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการนำเข้าจิ้งหรีดผงโดยพัฒนาการเลี้ยงด้วยอาหารที่ผลิตจากเศษอาหารเหลือใช้(Food Lost)

และอาหารแมลงที่มีส่วนผสมเฉพาะสามารถกำหนดกลิ่นและรสชาดจิ้งหรีดได้ซึ่งเป็นแนวทางการทดลองที่เป็นประโยชน์ต่อการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมหาวิทยาลัยทากะซากิมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภคจะช่วยพัฒนานโยบายตลาดนำการผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย ประการสำคัญคือการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และธุรกิจใหม่ๆให้กับเกษตรกรจากจุดแข็งที่ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและแมลงเศรษฐกิจเช่นจิ้งหรีด ด้วงสาคู ตัวไหมหม่อน ตัวไหมอีรี่ ชันโรง ผึ้งโพรง หนอนนก แมลงวันลาย แมงดาเป็นต้นสามารถผลิตเป็นอาหารคน อาหารสัตว์ เวชสำอางค์ เวชกรรม และเครื่องดื่มสุขภาพที่หลากหลาย ปัจจุบันมีฟาร์มและแปลงใหญ่ของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและบริษัทเอกชนกว่า1แสนฟาร์มมีการส่งออกไปหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ยุโรปและเอเซีย เป็นเศรษฐกิจฐานรากใหม่ที่มีอนาคต

ด้านนายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงโตเกียว กล่าวว่า ตลาดอาหารจากแมลงในประเทศญี่ปุ่นมีศักยภาพในการเติบโตสูง ปัจจุบัน ผู้บริโภคและผู้ผลิตอาหารจากแมลงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนญี่ปุ่นให้ความสนใจกับอาหารจากแมลงมากขึ้น และมีความตื่นตัวตามหลักการของ SDGs สูง ปัจจุบัน มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลง อาทิ ข้าวเกรียบผสมผงจิ้งหรีด คุ้กกี้ ราเมนจิ้งหรีด ฯลฯ จึงนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการขยายตลาดมายังประเทศญี่ปุ่น

 ปัจจุบันญี่ปุ่นยังไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าแมลงหรืออาหารจากแมลงเป็นกรณี พิเศษ โดยสามารถนำเข้าตามเงื่อนไขของอาหารทั่วไป ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF)ได้จัดตั้งคณะทำงาน Foodtech เพื่อกำหนดมาตรฐานและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ Future Food เช่น โปรตีนจากพืช อาหารและอาหารสัตว์จากแมลง