ผู้พิพากษาหน.คณะศาลอุทธรณ์ภาค 3 ทอดกฐินสามัคคีวัดเกาะเวียงทอง สุราษฎร์ธานี ยอดเงิน 1,395,579 บาท

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565  นายปฏิกรณ์ คงพิพิธ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีวัดเกาะเวียงทอง ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการจัดซื้อที่ดินในการสร้างพระอุโบสถไว้ใช้ปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์และศาสนสถานอื่น ๆ ได้ยอดกฐิน 1,395,579 บาท

สำหรับวัดเกาะเวียงทอง ที่ประชุมคณะกรรมการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มติเห็นชอบให้สร้างวัดเกาะเวียงทอง ณ ที่พักสงฆ์เกาะเวียงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564