“โครงการอบรมอาชีพแม่บ้านเกษตรกรเชียงใหม่ 1วันทำได้จริง”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการอบรมอาชีพแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมสัญจรคณะกรรมการแม่บ้านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ณ เทศบาลต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยนางเทวิกา ชัยชนะ ประธานคณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกรจังหวัด และนางจันทร์หอม วงค์ไชย ประธานแม่บ้านระดับอำเภอกล่าวรายงาน

โครงการอบรมดังกล่าว ประกอบด้วยเป้าหมายเป็นแม่บ้านเกษตรจาก 25 อำเภอ จำนวน 100ราย กำหนดจัดจำนวน 3 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 งบประมาณทั้งสิ้น 450,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร และกองทุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ และเป็นการเพิ่มรายได้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตร ประกอบด้วยหลักสูตรสร้างอาชีพได้แก่ การทำข้าวหมูแดง ,ข้าวหมูกรอบ, ขนมถั่วแปบ อีกทั้งการศึกษาดูงานในพื้นที่ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว แสดงถึงความเข้มแข็งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ที่พร้อมที่จะพัฒนาตนเองพัฒนากลุ่มองค์การเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาภาคการเกษตรจนสามารถพึ่งพาตนเองไก้อย่างยั่งยืน

บทความที่เกี่ยวข้อง