กระทรวงแรงงาน เปิดให้นายจ้าง-สถานประกอบการ แจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา -ลาว-เมียนมา) ที่ต้องการจ้าง และคนต่างด้าวลงทะเบียนแจ้งข้อมูลบุคคลผ่านออนไลน์ ผ่อนผันตามมติ ครม.

กระทรวงแรงงานจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 64 ถึง 13 ก.พ.64 ทั้งนี้ เพื่อชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าว และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ พร้อมกับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จากภายนอกประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายเป็นคนต่างด้าว 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. คนต่างด้าวที่มีนายจ้าง/สถานประกอบการ ประสงค์จ้างงาน 2. คนต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงาน 3. ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยนายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ต้องการจ้าง และคนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้างแจ้งข้อมูลบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ e-workpermit.doe.go.th ได้ ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นขั้นตอนแรก เพื่อเข้าสู่กระบวนการ ตรวจสุขภาพ/ซื้อประกันสุขภาพ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน และจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือไลน์ @Service_Workpermit  สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

บทความที่เกี่ยวข้อง