สถานธนานุบาลทั่วไทยลดดอกเบี้ย ตลอดปี 2564

สถานธนานุบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน.แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้💰เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท💰หากมาใช้บริการในเดือน ม.ค. – ก.พ. 64 จะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% จากนั้นจะคิด 0.25% ต่อเดือนหากมาใช้บริการในเดือน มี.ค. – ธ.ค. 64 จะคิดอัตราดอกเบี้ย 0.5% ต่อเดือน💵เงินต้นเกิน 5,000 บาท 💵จะคิดดอกเบี้ย 1% ต่อเดือนตลอดทั้งปี 2564.โปรดี ๆ แบบนี้ สามารถเข้าใช้บริการได้แล้วที่สถานธนานุบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 251 แห่งทั่วประเทศ.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-244-8381 ต่อ 24