นายกรัฐมนตรีประกาศพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯสั่งทุกหน่วยงานสนับสนุนผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยกล่าวว่า งานของคณะกรรมการดิจิทัลฯ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ขอให้ทุกหน่วยสนับสนุนผลักดันให้เกิดขึ้น ซึ่งความเหลื่อมล้ำเป็นหนึ่งในปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญ ทำให้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมีความสำคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องติดต่อสื่อสารอย่างไม่สะดุด จะช่วยให้เพิ่มการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ และยังยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ และสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศคือการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของประเทศอีกทางหนึ่ง ภาพลักษณ์จึงถือเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
.
ด้านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่าได้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้มีความพร้อมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
.
ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในระดับรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ พ.ศ… เพื่อกระตุ้นการลงทุนจากผู้ประกอบการทั้งคนไทยและต่างชาติ ตอบสนองความต้องการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน คณะกรรมการดีอี ยังสนับสนุนตามที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เสนอเส้นทางการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ ในเส้นทางที่การไฟฟ้านครหลวงไม่มีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและไม่มีสภาพบังคับ 12 เส้นทางรวมระยะทาง 48.7 กิโลเมตร
.
นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ประเทศไทยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้เหมือนกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ที่กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลฯ และหน่วยงาน ต่าง ๆ ได้นำข้อมูลสารสนเทศ และแพลตฟอร์มไทยชนะ มาใช้ในการติดตามป้องกันโรค ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนไทยทุกคน