เตรียมชงครม.ไฟเขียวยุทธศาสตร์ข้าวไทย 5 ปี

เตรียมชงครม.ไฟเขียวยุทธศาสตร์ข้าวไทย 5 ปี

อนุกก.ยุทธศาสตร์ข้าวไทย วาง 4 พันธกิจ 7 ชนิดข้าว นำข้าวไทยกลับสู่เวทีการค้าข้าวโลก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ข้าวไทย ครั้งที่ 2/2563 ว่า โดยที่ประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์ข้าวไทย ต้องการทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในด้านการผลิตการตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” และมีพันธกิจสำคัญทั้งหมด 4 ด้าน 1.ด้านตลาดต่างประเทศ 2.ด้านตลาดในประเทศ 3.ด้านการผลิต 4.ด้านการแปรรูปและนวัตกรรม ได้แบ่งข้าวออกเป็น 7 ชนิด ประกอบด้วย 1. ข้าวหอมมะลิ 2.ข้าวหอมไทย 3.ข้าวพันธุ์พื้นนุ่ม 4.ข้าวพันธุ์พื้นแข็ง 5.ข้าวนึ่ง 6.ข้าวเหนียว และ7.ข้าวที่มีตลาดเฉพาะข้าวสีโดยตลาดแบ่งออกเป็น 3 ตลาด 1.ตลาดพรีเมียม 2.ตลาดทั่วไป 3.ตลาดเฉพาะ

นายจุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับ 4 พันธกิจที่จะต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้คือ 1.ตลาดต่างประเทศ จะมุ่งเน้นในเรื่องการสนองต่อความหลากหลายของตลาดข้าวซึ่งมีความต้องการข้าวที่หลากหลายชนิดที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวพื้นนุ่มที่เป็นความต้องการของตลาดในปัจจุบันรวมทั้งการลดต้นทุนทางการตลาด

2.ตลาดในประเทศ จะดำเนินการในการสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของการบริโภคในประเทศและการผลิตในประเทศ

3.ด้านการผลิตที่ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องใช้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดจะดำเนินการ เช่น ประการที่หนึ่งลดต้นทุนการผลิตให้เหลือไม่เกินไร่ละ 3,000 บาทจากปัจจุบันเฉลี่ยที่ไร่ละ 6,000 บาท ประการที่สองจะดำเนินการในเรื่องของการเพิ่มข้าวพันธุ์ใหม่ให้ได้ไม่น้อยกว่า 12 พันธุ์ในช่วงระยะเวลา 5 ปีโดยมุ่งเน้นเป้าหมายที่จะได้พันธุ์ข้าวที่มีลักษณะ สั้น เตี้ย ดก ดี โดย 12 พันธุ์ จะประกอบด้วยข้าวนุ่ม 4 พันธุ์ ข้าวพื้นแข็ง 4 พันธุ์ ข้าวหอมไทย 2 พันธุ์ และข้าวที่มีโภชนาการสูง 2 พันธุ์ และจะดำเนินการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาพันธุ์เพื่อนำไปสู่การแข่งขันในตลาดข้าวโลกได้ต่อไป สำหรับปี 2564 จะเป็นกรณีพิเศษจะมีการจัดประกวด 2 ครั้งคือในต้นปี และปลายปี

4.เรื่องของการแปรรูปและนวัตกรรม จะมุ่งเน้นการวิจัยและการคิดค้นนวัตกรรมจากข้าว เพื่อสนองความต้องการของตลาด และประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นได้แต่ละชนิดทำจากข้าวชนิดใดบ้างและมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมมีผลิตภัณฑ์ชนิดใดอย่างไร และเน้นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้วิจัยและผู้ประกอบการที่คิดค้นนวัตกรรมจากข้าว การปรับปรุงกฎระเบียบ ลดขั้นตอน และการอนุมัติอนุญาตและแหล่งทุนเป็นต้น สุดท้ายจะดำเนินการในการช่วยหาช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับสินค้าแปรรูปและสินค้านวัตกรรมที่ทำจากข้าว

“จะเร่งสรุปยุทธศาสตร์ข้าวไทย 5ปี คือตั้งแต่ปี 2563-2567 ต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.)เพื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ”นายจุรินทร์ กล่าว