กมธ.ร่างงบประมาณรายจ่ายปี 2564 มีมติ 63 ต่อ 0 เสียง หลังกองทัพเรือส่งหนังสือแจงตัดลดงบฯ เรือดำน้ำเหลือ 0 บาท

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาผู้แทนราษฎร  มีมติ 63:0 เสียง ตัดลดงบฯเรือดำน้ำ 3,925 ล้านบาทเหลือ 0 บาท หลังกองทัพเรือออกเอกสารยอมชะลอจัดซื้อเรือดำน้ำอีก 2 ลำออกไปก่อน แม้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผนงานของกองทัพเรือ ประโยชน์ของประเทศ ชี้เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยจะเจรจาหารือกับผู้ผลิตในประเทศจีนต่อไป

 

นายสันติ พร้อมพัฒน์ ประธาน กมธ.งบประมาณ 2564 แจ้งต่อที่ประชุมว่า กองทัพเรือได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมาธิการ ชี้แจงความจำเป็นในการจัดซื้อเรือดำน้ำ แต่ขณะเดียวกันก็เห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย จึงขอเลื่อนการชำระเงินออกไป โดยยอมให้ตัดลดงบประมาณจำนวน 3,925 ล้านบาทออกจากงบปี 2564

 

ทั้งนี้พล.ร.ท.ธีรกุล กาญจนะ ปลัดบัญชีทหารเรือ ทำการแทนผู้บัญชาการทหารเรือ ลงนามในหนังสือ เรื่อง การปรับลดงบประมาณการจัดหาเรือดำน้ำ จำนวน 2 ลำ แจ้งไปยังประธานคณะกมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาผู้แทนราษฎร  โดยระบุว่า ตาม ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ2563 มีรายการจัดหาเรือดำน้ำจำนวน 2 ลำ และตามร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2564 มีวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดหาเรือดำน้ำ 2 ลำ จำนวน 3,925 ล้านบาท นั้น มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

 

กองทัพเรือ พิจารณารอบคอบแล้ว เห็นว่าการลดงบรายการนี้ลง ถึงแม้ว่าจะเกิดผลกระทบเป็นความเสียหายต่อการดำเนินการตามแผนงานโครงการของกองทัพเรือ ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทัพเรือ ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และที่ได้รับมอบหมาย อันจะส่งผลกระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ด้วยก็ตาม แต่เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามภาวการณ์ของประเทศในปัจจุบัน กองทัพเรือ ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว จึงขอปรับลดงบในการจัดหาเรือดำน้ำ จำนวน 2 ลำ ในปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด คงเหลืองบประมาณในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 0 ล้านบาท เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

 

กองทัพเรือขอเรียนว่า จะมุ่งมั่นพัฒนาและใช้ขีดความสามารถที่มีอยู่เพื่อลดความเสียหายและความเสี่ยงที่เกิดจากการต้องเลื่อนการจัดหาเรือดำน้ำออกไป ให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะปฏิบัติหน้าที่ และภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

 

สำหรับโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำกองทัพเรือได้จัดซื้อลำแรกเมื่อปี 2560 ยุครัฐบาล คสช. ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่วนเรือดำน้ำอีก 2 ลำ มีแผนทยอยชำระปี 2564-2570 หลังถูกเรียกงบปี 2563 คืนไป 3,375 ล้านบาทเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาโควิด-19 มาถึงปีงบประมาณ 2564 จึงขอตั้งงบเท่าเดิมที่ 3,375 ล้านบาท