พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้ง คณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำหน้าที่เสนอแนวทางและมาตรการจัดหาวัคซีนสำหรับใช้ในสถานพยาบาลของรัฐ และวัคซีนทางเลือกเพื่อให้บริการในสถานพยาบาลเอกชน