เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ชี้แจงการดำเนินงานราชวิทยาลัยช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อธิบายเรื่องการจัดหาวัคซีนโควิดที่เป็นตัวเลือก ออกเอกสารอธิบายการดำเนินการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยระบุว่า ตามที่มีข่าวประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาวันสองวันที่แล้วนั้น ผมขอค่อยๆ อธิบายทุกๆท่านให้เข้าใจตรงกันตามนี้ครับ

1. การที่ราชวิทยาลัยฯ จะมาช่วยจัดหาวัคซีน”ตัวเลือก”มาให้นั้น เมื่อวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยสามารถผลิตและใช้ได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาด ทางราชวิทยาลัยจะค่อยๆ ลดปริมาณวัคซีน”ตัวเลือก”นี้ลง เช่นเดียวกับ ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆที่สามารถผลิตได้ในประเทศ

2. สำนักงานราชวิทยาลัยฯ ที่เป็นส่วนงาน ยังต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการผลิต นำเข้า ร่วมทั้งการให้อนุญาตเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินนี้

3. ประกาศฉบับนี้เป็นการประกาศตามภารกิจของราชวิทยาลัยฯ ตามพรบ.จัดตั้งราชวิทยาลัย อันเป็นภารกิจปกติ

4. เนื้อความในประกาศนี้ เป็นไปตามความเห็นของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ โดยใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัยฯ ในเรื่องวิชาการ วิจัย และการประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ

5. ราชวิทยาลัยฯ และกระทรวงสาธารณสุข ทำงานประสานงานกันในเรื่องต่างๆ มาก่อนหน้านี้นานแล้ว เพื่อสุขภาพและการสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทย

ลงนามโดย นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   27 พ.ค. 2564