อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง นายกสภาฯ เน้นหลักธรรมาภิบาลในการเลือกตั้งอธิการบดีสถาบันฯ

จากการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีที่ว่างลง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีชื่อของ นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนายสราวุธ เบญจกุล ที่ถูกหน่วยงานรัฐตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งทั้งสองบุคคลดังกล่าวสร้างความไม่สบายใจให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ด้วยพิจารณาจากหลักธรรมาภิบาลแล้ว ขาดความเหมาะสมทั้งหลักคุณธรรมและความโปร่งใส

ดังนั้นนายดำเนิน แก้วทวี อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าและนายอัชพงศ์ อัศวปานทิพย์ ผู้แทนนายลือชัย โพธิ์อบ ศิษย์เก่าอาวุโส จึงเข้ายื่นจดหมายต่อ นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่อาคารทำการสมาคมศิษย์เก่าฯ ซึ่งนาย บุญศักดิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ รับปากดำเนินการโดยทันทีเพื่อให้ศิษย์เก่าของสถาบันฯ เกิดความรู้สึกสบายใจต่อการสรรหาอธิการบดีของสถาบันฯต่อไป

จากนั้นได้เข้ายื่นหนังสือต่อตัวแทนนาย กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในข้อร้องเรียนเดียวกัน เพื่อพิจารณาด้วยอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อถือของสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคคลากรคุณภาพให้กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน เป็นที่พึ่งพาของสังคมสืบไป

บทความที่เกี่ยวข้อง