กมธ. กีฬาฯ จัดโครงการส่งเสริมออกกำลังกาย “วุฒิสภา ชวนขยับ นับแคล By CCC” ให้บริการตรวจสแกนร่างกายด้วยเครื่อง 3 มิติ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการฯ จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมออกกำลังกาย “วุฒิสภา ชวนขยับ นับแคล By CCC”  ในวันจันทร์ที่ 23 – วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการให้บริการตรวจสแกนร่างกายด้วยเครื่องสแกนองค์ประกอบร่างกายแบบ 3 มิติ ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมถึงทดลองการใช้อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยเสมือนการออกกำลังกายนอกบ้าน โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมออกกำลังกาย “วุฒิสภา ชวนขยับ นับแคล By CCC” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในวงงานวุฒิสภาหันมาสนใจสุขภาพ ด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย

การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการ ทำให้มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ลดความเครียดจากการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และลดโอกาสการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายคนออกกำลังกายในกลุ่มบุคลากรในวงงานวุฒิสภา และร่วมผลักดันให้โครงการแคลอรี่เครดิตชาเลนจ์ (calories credit challenge) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสบผลสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการส่งเสริมให้ประชากรออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570