กรมอนามัย เปิดให้บริการคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมดูแลสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เปิดคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะ ( Lifestyle Medicine and Wellness) ให้บริการตามแนวคิดด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต ทั้ง 6 ด้าน เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะ ( Lifestyle Medicine and Wellness) ณ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ว่า กรมอนามัยมีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมสุขภาพคนไทย พร้อมทั้งให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้นโยบาย “2 เร่ง 3 ยก” 2 เร่ง คือ 1) เร่งสืบสานโครงการในพระบรมวงศานุวงศ์ 2) เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และ 3 ยก คือ 1) ยกระดับความรอบรู้และส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย 2) ยกระดับเมืองที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ 3) ยกระดับสู่องค์กรสมรรถนะสูง ซึ่งนอกจากจะดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแล้ว กลุ่มคนเมืองโดยเฉพาะประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่พบปัญหาสุขภาพ ฝุ่นควัน ความเร่งรีบ การทำงานภายใต้สภาวะกดดัน ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตได้

สถาบันพัฒนาสุขภาวะ เขตเมือง ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันชั้นนำวิจัยและนวัตกรรม สู่การเป็นเมืองสุขภาพดี ภายในปี 2570 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีในทุกกลุ่มวัย รวมทั้งงานเวชศาสตร์ชีวิต เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle Modification) โดยการเป็นจัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะ (Lifestyle Medicine and Wellness) และพัฒนารูปแบบบริการจนเปิดให้บริการตามแนวคิดด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตได้ครบทั้ง 6 ด้าน (Modules) จนกลายเป็นที่ศึกษาดูงานชั้นนำของประเทศ ที่ได้รับความสนใจจากทั้งในและนอกประเทศ เป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต กรมอนามัย ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน โดยแพทยสภาอีกด้วย


แพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะ ( Lifestyle Medicine and Wellness) เป็นคลินิกเชิงรุกที่ช่วยประเมินสุขภาพของประชาชนเขตเมือง ช่วยให้ผู้รับบริการในเมืองมีตัวเลือกและปรับวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น เปิดให้บริการตรวจสุขภาพและค้นหาปัจจัยเสี่ยงโรค เช่น ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประเมินสภาวะสุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ครอบคลุม 6 ด้าน คือ โภชนาการ การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การนอนหลับ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ การลดเลิกบุหรี่ สุรา และส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดน้ำหนัก ลดการใช้ยา ป้องกันโรคก่อนป่วย ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หวังให้คลินิกดังกล่าวเป็นรูปแบบการบริการทางการแพทย์แนวใหม่ ที่เน้นการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเพื่อสุขภาพดี ร่วมกับการผสมผสานและบูรณาการศาสตร์ทางการแพทย์มาวางแผน เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับบริการสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี มีชีวิตทียืนยาวและมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน