5 หน่วยงานสร้างความร่วมมือมทร.รันตโกสินทร์ศึกษาวิจัยกัญชา-กัญชง เพื่อประโยชน์ปศุสัตว์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการความร่วมมือในการศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ์พืชเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ปศุสัตว์ โดยผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมกับ 5 องค์กรประกอบด้วย สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพื่อการผลิต บริษัทเสถียรฟาร์ม จำกัด และบริษัทไทยแพลนท์แมททีเรียล จำกัด เรื่องพืชเสพติดให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์เพื่องานด้านปศุสัตว์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดำเนินงานวิจัย พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ อันก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการด้านงานปศุสัตว์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชเสพติดประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์โดยมีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนซึ่งเป็นความร่วมมือที่จะศึกษาและวิจัยพืชเสพติดให้ประโยชน์ทางการแพทย์การทดลองและการนำไปใช้ในสัตว์โดยกระบวนการที่ถูกต้องตามคณะกรรมการจริยธรรมในสัตว์กำหนด และสามารถนำผลงานที่ได้ไปสู่การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเกิดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จการใช้กัญชา กัญชง  เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เป็นสมุนไพรที่ใช้กับสัตว์เพื่อลดการอักเสบ สร้างภูมิคุ้มกัน ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ