รัฐบาลต้องชี้แจง ตอบโต้ไปพร้อมกับการสร้างมาตรการการลงโทษองค์กรต่างชาติ เพื่อลดอิทธิพลของ NGO และนักวิชาการนอกคอกในอนาคต

วิธีการบ่อนทำลายประเทศที่ง่ายที่สุดที่ไม่ต้องทำสงคราม คือ ทำให้คนมีรายได้ไม่พอยังชีพ ดังนั้น กรณีนี้จึงเข้าข่ายการทำลายความมั่นคงด้านรายได้ของระดับชาวบ้าน ที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ

#ลิงเก็บมะพร้าว ศ.ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช อาจารย์เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) โพสต์เฟซบุ๊ก ส่วนตัว sutthisak phongthanapanich ถึงกรณีที่อังกฤษต่อต้านสินค้าที่ผลิตจากมะพร้าวไทยเพราะใช้ลิงเก็บมะพร้าวเป็นการทรมานสัตว์
จากการกล่าวหาของ PETA โดยระบุว่า จริง ๆ ไม่อยากเขียนเรื่องลิง แต่คิดว่าทางการไทยทำงานลักลั่นมาก

เรื่องนี้มันชัดเจนว่าเป็นเรื่องสมประโยชน์ขององค์กรพิทักษ์สิทธิสัตว์ระดับนานาชาติ( PETA) กับรัฐบาลอังกฤษ ดังนี้
1 ใช้เป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้า
2 ภายใต้สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน วิธีการบ่อนทำลายประเทศที่ง่ายที่สุดที่ไม่ต้องทำสงคราม คือ ทำให้คนมีรายได้ไม่พอยังชีพ ดังนั้น กรณีนี้จึงเข้าข่ายการทำลายความมั่นคงด้านรายได้ของระดับชาวบ้าน ที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ
3 บังคับให้เปลี่ยนมาใช้วิธีที่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต เพื่อลดขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
4 ทำลายวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และสัตว์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย
5 สร้างอำนาจต่อรองให้ PETA
6 ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบความอ่อนแอของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ว่าจะมีปัญญาทำอะไรได้บ้าง
7 การใช้ข้อมูลที่เป็นแค่ข้อกล่าวอ้างของเครือข่าย โดยขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน แล้วสามารถสร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของไทยได้ ก็จะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการกดดันไทยในรูปแบบอื่น ๆ ในอนาคต


ดังนั้น กรณีแบบนี้รัฐบาลต้องชี้แจง ตอบโต้ไปพร้อมกับการสร้างมาตรการการลงโทษองค์กรต่างชาติ เพื่อลดอิทธิพลของ NGO และนักวิชาการนอกคอกในอนาคต เช่น
1 ชี้แจงผ่านสื่อ คณะฑูต ผู้แทนการค้า หรือสมาคมต่างชาติต่าง ๆ
2 เชิญฑูตอังกฤษเข้าพบ เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการแสดงความเห็นของ PETA และภรรยานายกรัฐมนตรี
3 รมต พาณิชย์ ต้องไม่นำมาใช้เป็นประเด็นในการกดดันชาวสวนขนาดเล็ก ที่ไม่มีปัญญาจ้างคนเก็บมะพร้าว ต้นละเป็นร้อย จะเอากำไรจากไหน ท่านต้องหาความรู้ใส่ตัวบ้าง ก่อนจะทำอะไรในฐานะกำกับนโยบาย ไม่ใช่ต่างชาติโวยวายอะไร ก็เต้นตามเขาไปทุกเรื่อง หรือเป็นสไตล์ ปชป ที่อยู่ใน DNA
4 ออกกฎหมายควบคุม NGO โดยเฉพาะถ้าให้ข้อมูลที่กระทบความมั่นคง หรือผลประโยชน์ภาคธุรกิจให้สามารถฟ้องร้องได้ และถ้ามีสาขาในประเทศไทย ผู้มีอำนาจดังกล่าวต้องเป็นจำเลยในคดีความต่าง ๆ และ NGO ทุกคนต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินให้ทางราชการ เหมือนกรณีกรรมการสมาคมที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย
5 ให้ความรู้กับเยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับประวัติการล่าอาณานิคม และแนวคิดการล่าอาณานิคมแบบใหม่อย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้คนในชาติ…

#ศ.ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช
อ.เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล มจพ.