นายกรัฐมนตรีวางมาตรการเข้มด้านสาธารณสุข กักกัน ติดตาม ตรวจสอบ ก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรก ย้ำต้องถามความสมัครใจของประชาชนในพื้นที่ด้วย

วันนี้ (29 ก.ย. 63) เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผยวันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หารือและอนุมัติโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย หรือ ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งประชาชนต้องช่วยกันเรียนรู้เทคโนโลยีผ่านระบบสมาร์ทโฟนต่างๆ ด้วย เพื่อจะได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐได้สะดวกมากขึ้น

นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงมาตรการผ่อนคลายเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษกลุ่มแรกเพื่อนำร่องนั้น ว่า รัฐบาลต้องการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ก่อน เพราะการเดินหน้ามาตรการต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการช่วยกันปฏิบัติ ทั้งนี้ รัฐบาลต้องหามาตรการที่เหมาะสม เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่เป็นการเปิดประเทศ แต่ให้มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว โดยจำกัดจำนวนผู้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย โดยกลุ่มชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเข้มงวด มีการจำกัดพื้นที่ เข้าสู่การกักตัวใน State Quarantine สามารถติดตาม ควบคุม ดูแลได้ ผ่านแอปพลิเคชัน หรือการใส่ริสแบนด์ ทั้งนี้ ยังต้องติดตามประเมินผลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง เช่นเดียวกับการผ่อนคลายมาตรการของสถานประกอบการ ร้านค้า การแข่งขันกีฬา หากกิจการ/กิจกรรรม ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างครบถ้วน ก็จะถูกปิดให้บริการชั่วคราวทันที เพื่อปรับปรุงแก้ไข

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลทำได้เพียงขอความร่วมมือสายการบินต่างประเทศ ให้ขยายระยะเวลาเลื่อนตั๋วเดินทางระหว่างประเทศได้ถึง 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวบินที่รับคนไทยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ชาวต่างชาติที่มี Work Permit เอกอัครราชทูต และการขนส่งสินค้า ยังไม่มีการให้เดินทางท่องเที่ยว เพราะต้องดูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศและต่างประเทศก่อน กรณีทหารที่กลับปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในนามสหประชาชาติ ณ เซาท์ซูดาน ได้เข้าสู่กระบวนการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเรียบร้อยแล้ว รวมถึงเตรียมการด้านสาธารณสุขสำหรับทหารที่จะไปเข้ารับการฝึกหรือปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศตามพันธะสัญญาในอนาคตด้วย พร้อมแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการแพร่ระบาด ในประเทศที่ไปปฏิบัติภารกิจ