นายกรัฐมนตรีประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 กำหนด 5 เป้าหมาย “พลิกโฉมประเทศไทย”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานเนื่องในโอกาสการประชุมประจำปี 2564 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในหัวข้อ “Mission to Transform : 13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย” ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผ่านระบบ Video Conference โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13  จะประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อก้าวเดินต่อไปในระยะอีก 5 ปีข้างหน้า นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง แผนฯ 13 กับการทำงานของรัฐบาลเพื่อพลิกโฉมประเทศว่า มีเป้าหมายที่สำคัญ

5 เป้าหมาย ร่วมมือกัน “พลิกโฉมประเทศไทย”

1.ปรับโครงสร้างการผลิตให้เป็นเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานนวัตกรรม

2.พัฒนาคนให้มีความสามารถและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่

3.สร้างสังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม

4.สร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ

5.เตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่

การประชุมประจำปี 2564 (22 กันยายน 2564)

Mission to Transform : 13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13https://www.nesdc.go.th/…/document/Yearend/2021/plan13.pdf

PowerPoint.ppthttps://www.nesdc.go.th/…/Yearend/2021/PPT_NESDC.pdf