นายกฯ ตรวจความพร้อมการเปิดเมืองที่ วังนาคินทร์คำชะโนด พร้อมขอพรปู่ศรีสุทโธ-ย่าศรีปทุมมา ให้คนไทยมีความสุข ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าทุกมิติ

ที่วังนาคินทร์ คำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมในการเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชนชาวอุดรธานี และนักท่องเที่ยวให้การต้อนรับ โอกาสนี้นายกรัฐมนตรี เข้าสักการะปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมา บริเวณศาลภายในวังนาคินทร์ คำชะโนด

โดยนายกรัฐมนตรีได้ถวายพานบายศรีรูปพญานาค 9 เศียร พร้อมขอพรให้ประเทศชาติให้ประชาชนคนไทยมีความสุข ขอให้โควิด-19 หมดสิ้นไป และให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติ ปราศจากความขัดแย้ง การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อประชาชนโดยรวม ครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นกำลังใจให้กันตลอดไป คนทำดีก็ขอให้ประสบความสำเร็จ

นายกรัฐมนตรีกล่าวทักทายผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนว่า วันนี้มาเยี่ยมทุกคนและดูการจัดระบบรองรับนักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้ปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมา ของวังนาคินทร์ คำชะโนด ซึ่งมีการสร้างระบบที่ดี มีการจองล่วงหน้า จัดกลุ่ม จัดจำนวนคนเข้ากราบไหว้ในแต่ละรอบ จัดระยะห่างอย่างชัดเจนในระหว่างเข้ากราบไหว้ ทำให้ไม่มีการรอคิวนาน ไม่มีการเบียดเสียดกัน รักษาระห่างหรือ Social Distancing ตามคำแนะนำด้านสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ปฏิบัติมาตรการด้านสาธารณสุขและปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลดีทั้งเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย

นายกรัฐมนตรียังขอให้ทุกคนช่วยกันรักษากฎกติกาในการรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนคำชะโนดไว้ให้ดี ป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคขึ้น เพื่อไม่ให้ขาดรายได้ ขณะเดียวกันก็ให้ใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมีอยู่มาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ควบคู่กับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า โดยส่วนตัวแล้วมีความเป็นห่วงทุกคน และพร้อมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งพัฒนาเส้นทางคมนาคม ซึ่งรัฐบาลได้ปรับปรุงถนนที่จะเข้าสู่คำชะโนดให้สะดวกสบายมากขึ้น ขุดลอกแหล่งน้ำในหนองคำชะโนด เพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดปี ให้ต้นชะโนดที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะคำชะโนดยืนต้นอยู่ได้ นักท่องเที่ยวจะได้มาเที่ยวกันได้ตลอดปี และสร้างรายได้ให้กับผู้ค้าขายในบริเวณคำชะโนดได้ตลอดทั้งปีด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้สอบถามเจ้าหน้าที่ถึงความเป็นมาของวังนาคินทร์ คำชะโนด ด้วยความสนใจ เน้นให้ดูแลรักษาสถานที่และความสะอาด และทักทายประชาชนด้วยความห่วงใย พร้อมขอให้ทุกคนร่วมกันคิดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ ย้ำให้เด็กเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศให้รักพ่อ แม่ และรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

จากนั้น นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวกับสื่อมวลชนว่า วันนี้เดินทางมาพร้อมกับรัฐมนตรี หลายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยย้ำความสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงทั้งภายในพื้นที่ระหว่างจังหวัด ขยายไปสู่การเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบก ทางอากาศ ทางเรือ ทางราง (เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง) แม้ขณะนี้ไทยยังไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับรถไฟจีน – ลาวได้มากนัก แต่ก็ได้มีการเตรียมแผนเรื่องนี้ไว้แล้ว รวมไปถึงต้องมีการทำที่เก็บสินค้าและบรรจุสินค้า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพื่อจะสร้างเส้นทางรถไฟใหม่ห่างจากเส้นเดิม ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง โดยประเทศไทยจะลงทุนเองกว่า 2 แสนล้านบาท ยืนยันเปิดใช้งานได้ปี 2571 โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินข้างทางต้องเป็นของคนไทย เชื่อมั่นการดำเนินการดังกล่าวเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง สิ่งสำคัญคือการเวนคืนและการส่งมอบพื้นที่ รวมไปถึงการเร่งรัดแก้ปัญหาเรื่อง Missing Link การเชื่อมต่อ ทั้งเรื่องสะพานรถไฟใหม่และสะพานข้ามใหม่ รวมถึงเส้นทางรถยนต์ ซึ่งต้องมีการจัดเตรียมงบประมาณไว้สำหรับดำเนินการในส่วนนี้ด้วย

นายกรัฐมนตรียังพอใจการเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ โดยเฉพาะการประชุมหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ซึ่งสิ่งที่ภาคเอกชนเสนอมาก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งผู้ประกอบการ ภาคเอกชนได้ขอบคุณรัฐบาลที่ได้สนับสนุนส่งเสริมดำเนินการต่าง ๆ ทั้งเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ รถไฟ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การประกอบธุรกิจ สิ่งที่รัฐบาลต้องแก้ป้ญหาต่อไปคือการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเฉพาะภาคการเกษตรซึ่งมีรายได้น้อยมากและราคาพืชผลทางการเกษตรมีความผันผวน มีการใช้งบประมาณจำนวนมากโดยต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องหาแนวทางลดการใช้จ่ายงบประมาณตรงนี้ให้น้อยลงโดยต้องมีการพัฒนาและหาวิธีการที่จะลดต้นทุนการผลิต โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปดำเนินการแล้ว

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือน ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแล้ว และคณะกรรมการที่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอยู่ ควบคู่กับมีชุดเคลื่อนที่ลงไปในพื้นที่ สำรวจพื้นที่เพื่อนำข้อมูลกลับมาประกอบการพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ด้วย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำให้จังหวัดอุดรธานีเตรียมความพร้อมทุกมิติในการนำเสนอตัว เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี 2569 ที่จังหวัดอุดรธานี