พื้นที่ศบค.ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ไหน เปิด-ปิดกันอย่างไร

จังหวัดสมุทรสาคร

1) ร้านอาหาร = นั่งในร้านได้ถึง 21.00 น. 2) ดื่มสุราในร้าน = ❌ 3) สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ = ❌

4) โรงเรียน = ❌

🟥 ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด 1) ร้านอาหาร = นั่งในร้านได้ถึง 23.00 น. 2) ดื่มสุราในร้าน = ❌ 3) สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ = ❌ 4) โรงเรียน = จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

🟧 ควบคุม 20 จังหวัด 1) ร้านอาหาร = นั่งที่ร้านได้ถึง 23.00 น. 2) ดื่มสุราในร้าน = ได้ถึง 23.00 น. 3) สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ = ได้ถึง 23.00 น.

4) โรงเรียน = ✅

🟨 เฝ้าระวังสูง 17 จังหวัด 1) ร้านอาหาร = ✅ 2) ดื่มสุราในร้าน = ได้ถึง 24.00 น. 3) สถานบริการ ผับ บาร์ าราโอเกะ = ได้ถึง 24.00 น.

4) โรงเรียน = ✅

🟩 เฝ้าระวัง 35 จังหวัด 1) ร้านอาหาร = ✅ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด 2) ดื่มสุราในร้าน = ✅ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด 3) สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ = ✅ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด 4) โรงเรียน = ✅

*กิจการ/กิจกรรมเปิดได้ตามกฎหมายและมาตรการควบคุมโรค

สำหรับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 18)