ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาอบรมระบบ Thai School Lunch for BMA ผ่าน Facebook Live และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดจักรวรรรดิ เขตสัมพันธวงศ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ. 64   นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดฯ พร้อมมอบนโยบายและความห่วงใยของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการให้ความสำคัญการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เน้นย้ำการสวมใส่หน้ากากอนามัย 100% ตรวจวัดคัดกรองอุณหภูมิ ก่อนเข้าโรงเรียนและก่อนเข้าเรียนแต่ละรายวิชา สื่อสารให้ผู้ปกครองสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ในการนี้นายเกรียงไกรฯยังได้ให้เกียรติมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนที่ได้ส่งผลงานภาพวาดศิลปะผ่านทางออนไลน์ส่งเข้าร่วมการแข่งขันไปยังประเทศอินเดียและสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและเป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนวัดจักรวรรดิ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เปิดการอบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการอาหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เรียนรู้ระบบการจัดบริการอาหารเช้าและอาหารกลางวันแบบอัตโนมัติ อันประกอบไปด้วยการจัดสำรับอาหารสำหรับเด็กในแต่ละระดับชั้น การคำนวณค่าสารอาหารของสำรับทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวัน การประมาณการค่าใช้จ่ายและการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ ผ่าน Facebook Live โดยวิทยากร จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมี นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการกองคลังร่วมรับฟังและร่วมรับชม ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 สำนักการศึกษา

บทความที่เกี่ยวข้อง