ที่ปรึกษารมว.กระทรวงเกษตรฯ.เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรเพชรบุรีไฮไลท์เกลือทะเลไทย พร้อมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประมงพัฒนาโครงการฟิชเชอร์แมนวิลเลจรีสอร์ทเพิ่มรายได้การท่องเที่ยว

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย พร้อมด้วย นายอรรถพร พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ….. และ พระราชบัญญัติกองทุนประมง พ.ศ. ……..โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (ศูนย์AIC เพชรบุรี)นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี นายสายัณห์ พวงสั้น รักษาการนายอำเภอบ้านแหลม นายคธาวุฒิ บุญมา ประธานสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรชาวนาเกลือ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่4มีนาคม ณ ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด หมู่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โดยในงานได้มีการจัดนิทรรศการจัดแสดงกิจกรรมของหน่วยงานที่ร่วมกันช่วยเหลือชาวนาเกลือ รวมถึงการจัดแสดงเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเกลือทะเลไทย โดยความร่วมมือกับ Salt Academy และศูนย์ AIC โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ที่ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาราคาเกลือตกต่ำ ตลอดจนการจัดทำมาตรฐานเกลือทะเลไทย และการเสนอมรดกทางวัฒนธรรมของเกลือทะเลไทย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเกลือทะเลไทย (Diamond of Salt) ที่จะจัดขึ้นในกลางปีนี้ เพื่อกระตุ้น และสร้างมูลค่าอันจะเป็น Highlight ของเกลือทะเลไทย

ทั้งนี้นายอลงกรณ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และพบปะกับเกษตรกรในพื้นที่ มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาวจำนวน 15,000 ตัวแก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาจากเกษตรกร เพื่อนำเรื่องเข้าสู่การดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่อไป  พร้อมเน้นย้ำการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือไทยโดยเร่งด่วน

นอกจากนี้ นายอลงกรณ์ ในฐานะคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพประมงไทย และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจแพปลาชุมชน โดยมี นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี และนายมนู อลัญพันธ์ ประธานกลุ่มฯ แหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจฯ พบปะชาวประมงในพื้นที่ ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนจากชาวประมงในพื้นที่ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา

กลุ่มวิสาหกิจแพปลาชุมชนบ้านแหลมผักเบี้ย ดำเนินกิจกรรมการจำหน่ายอาหารทะเลทั้งสดและแปรรูปพร้อมบริหารการจัดจำหน่ายโดยมีการเปิดร้านอาหารของชุมชน การจัดทำธนาคารปูม้าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรปูในพื้นที่ การจัดทำข้อตกลงในการทำการประมงอย่างยั่งยืนในพื้นที่ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น งานจักสานผลิตภัณฑ์จากใบธูปฤาษีหรือต้นปรือ กิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติและวาฬบลูด้าในพื้นที่ กิจกรรมที่พักโฮมสเตย์ในพื้นที่ โดยกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

พร้อมกันนี้ นายอลงกรณ์ได้สั่งการ เพื่อการเชื่อมโยงกิจกรรมของกลุ่ม กับการนำงานวิจัยและเทคโนโลยีนวัตกรรมจากศูนย์ AIC ในพื้นที่มาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชน โครงการ Fisherman Village Resort เพื่อต่อยอดกิจกรรม “กินลม ชมวาฬ” การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตรของชุมชน ให้เป็นจุดเรียนรู้ จุดดูงาน ซึ่งจะเป็นการลสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ดึงคนรุ่นใหม่กลับสู่ชุมชน ดึงคุณค่าของท้องถิ่น สร้างจุดเด่นของชุมชน แหลมหลวง ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป