SBAC – อสส. จัดพิธีส่งมอบผลงาน Animal Planet หวังพัฒนาองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและเทคโนโลยีร่วมกัน

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) จัดพิธีส่งมอบผลงานโครงงาน (Project design) ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ในรูปแบบ E-BOOK โดยมีนายเชาวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย    พร้อมด้วยรศ.ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์    กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธี      

สำหรับพิธีส่งมอบผลงานดังกล่าว มีนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบจากดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ โดยผลงานทั้ง 42 ผลงานถือเป็นความสำเร็จของความร่วมมือทั้งสองหน่วยงาน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดคุณค่า และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จะนำผลงานที่ได้นี้มาต่อยอดพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป