พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เปิดหอศิลป์ รศ.สุวัฒน์ แหล่งสร้างผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยแนวพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมด้านศิลปะในพื้นที่ชานเมืองกรุง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 พระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท อมรินทร์ปริ้นติ้ง แอนด์ พับลิ่ชชิ่ง จำกัด (มหาชน) อาจารย์ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ และ พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารจังหวัดปทุมธานี พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันในพิธีเปิด หอศิลป์ รศ.สุวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งแสดงงานศิลปะ รำลึกในผลงานและความสามารถการรังสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของอาจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อดีตอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผลักดันให้เป็นจุดท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมด้านศิลปะให้กับเยาวชน นิสิตนักศึกษา ตลอดจนถึงผู้ที่สนใจงานด้านศิลปะที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี

การร่วมมือกันจัดตั้งมูลนิธิ รศ.สุวัฒน์ โดยกลุ่มเพื่อนศิลปิน อาจารย์ และเพื่อนๆ อาจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของอาจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ที่ยังคงเก็บรักษาไว้จำนวนมาก ทั้งที่เป็นภาพวาดงานจิตกรรมด้วยเทคนิคต่างๆ งานประติมากรรม และภาพพิมพ์ ที่มีความสวยงาม โดดเด่น ในการออกแบบรังสรรค์งานศิลปะไทยร่วมสมัยแนวพุทธศิลป์ลายน้ำไหลซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีผลงานปรากฎทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อจัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่นิสิตด้านศิลปกรรมที่อาจารย์สุวัฒน์ได้ใช้เวลาทั้งชีวิตเป็นครูศิลปะอบรมสั่งสอนลูกศิษย์มาหลายสิบรุ่น และใช้เวลาอีกส่วนในการสร้างผลงานศิลปะด้วยคติของการเห็นคุณค่าแห่งลมหายใจตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต รศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

พระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) ประธานมูลนิธิวิมุตติยาลัย ศูนย์วิปัสนาสากล ไร่เชิงตะวัน จังหวัดเชียงรายได้เสวนาธรรม ในหัวข้อเรื่อง “พราวรุ้งแห่งโพธิญาณ” ตอนหนึ่งว่า “อาจารย์สุวัฒน์ เป็นศิลปินรุ่นกลางของจังหวัดเชียงรายที่มีฝีมือเฉิดจรัสมาก ได้สร้างสรรค์ผลงานพุทธศิลป์ที่ทรงคุณค่าในวงการศิลปะไทย เป็นกัลยาณมิตรที่ร่วมกันรับใช้พุทธศาสนา ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาในทางธรรมโดยที่มีงานศิลปะเป็นแกนกลางที่ดึงดูดให้หมุนรอบกันและกันและใช้ศักยภาพของกันและกันมารับใช้พระพุทธศาสนาผ่านงานพุทธศิลป์ จึงถือเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่รับใช้แผ่นดินและสังคมอันเป็นที่รัก แม้กายสังขารของอาจารย์สุวัฒน์ จะล่วงลับดับไป  แต่ผลงานจะยังเฉิดจรัสเป็นพราวรุ้งแห่งโพธิญาณ ผ่านงานจิตรกรรม ประติมากรรม ทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป ที่ท่านรังสรรค์เอาไว้สืบไป”

ทั้งนี้ ด้วยพื้นที่บริเวณหอศิลป์ รศ.สุวัฒน์ ที่มีความสงบเงียบสวยงามเหมาะแก่การสร้างสรรค์งานศิลปะ และเป็นแหล่งการเรียนรู้ จัดกิจกรรม การแสดงงานศิลปกรรมให้กับนิสิตนักศึกษา ประชาชน และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ที่สนใจเยี่ยมชมผลงานของ รศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ หรือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่ชานกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมหอศิลป์ รศ.สุวัฒน์ ได้ตามเส้นทางเลียบคลอง 11 ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ทุกวันเว้นวันจันทร์ ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น.