ผบ.พล.ร.7 ตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายตามแนวพระราชดำริ

“ต่อยอดสู่ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน”

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 66 พลตรี ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ให้การต้อนรับ พลเอก พิเศษ ศิริเกษม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 ของกองพลทหารราบที่ 7

โดยคณะได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติของโครงการ ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 และลงพื้นที่อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแผนงานของโครงการ , พบปะเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ที่จะมีการต่อยอดโครงการ และให้คำแนะนำการปฏิบัติของโครงการต่อเครือข่ายมวลชนดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก กำหนดไว้ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย