พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ให้ทุกคนร่วมมือกันด้วยความรักสามัคคีความอดทนในการสู้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นานา

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ความว่า ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2565 เป็นโอกาสอันดีที่เราควรระลึกถึงกันและอำนวยพรแก่กันด้วยความหวังดีให้มีความสุขความเจริญและความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์คนเราทุกคน ย่อมปรารถนาความสุขความเจริญความสุขความเจริญของแต่ละบุคคลกับความสุขความเจริญของชาติบ้านเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้หากเกิดปัญหาอุปสรรคหรือโรคภัย ไข้เจ็บใดๆ เข้ามาแผ้วพานเราทุกคนย่อมจะต้องร่วมมือกันด้วยความรักสามัคคีความอดทนและความเข้าใจปัญหา จะพาให้เราผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งนี้ความสำเร็จเกิดจาก การที่เรามิได้เพียงแต่คำนึงถึงความสุขความเจริญของแต่ละบุคคลแต่ยังคำนึงถึงความสุขความเจริญของบ้านเมืองเราจึงสามารถร่วมมือกันผ่านพ้นอุปสรรคและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นานาได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือหรือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาท่านให้มีสุขภาพ แข็งแรงปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงพร้อมทั้งมีกำลังใจมีความเข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยสติปัญญาที่จะดำรงตนในทางที่ดีที่เจริญซึ่งจะนำความสุขมาให้ทั้งตนเองและส่วนรวมตลอดไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 แก่ปวงชนชาวไทย ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และตราพระนามาภิไธย ส.ท.เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านขวา มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใต้พระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และพระนามาภิไธย “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ส่วนด้านซ้าย มีข้อความว่า “พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕” พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย