เกษตรฯเชียงใหม่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่โครงการข้าวยั่งยืน

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์กรความร่วมมือประเทศของเยอรมันในประเทศไทย ( GIZ ) และภาคเอกชน(บริษัท เป็ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้งจำกัด) ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่อำเภอสันทราย เป้าหมาย 100 คน

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้จัดการโครงการภาคสนาม องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันในประเทศไทย ( GIZ ) เปิดเผยว่า องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันในประเทศไทย ( GIZ )ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการจัดห่วงโซ่อุปทาน ข้าว และมันฝรั่ง เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีการปลูกข้าว มันฝรั่งและข้าวโพด หมุนเวียนอย่างยั่งยืน ปี 2565 โดยเน้นความรู้เรื่องการผลิตข้าวยั่งยืน การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคข้าว (ผลิตและขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่า)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตและขยายการใช้สารชีวภัณฑ์(เชื้อไตรโครเดอร์ม่า)ในการป้องกันกำจัดโรคข้าวอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตในนาข้าว เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 รุ่นดังนี้ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ วัดแม่แฝก ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เกษตรกร เป้าหมาย 50 ราย
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาบ้านหนองแซะ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เกษตรกร เป้าหมาย 50 ราย

ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมเป็นอย่างดี จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย สนับสนุนวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตและขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่า /ประสานงานเชิญเกษตรกรเข้าอบรมพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสถานที่จัดอบรม สำหรับองค์กร GIZ ได้ให้สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าสถานที่ และค่าพานะในการเดินทางของเกษตรกร โดยทางองค์กรเราหวังว่ากิจกรรมนี้จะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่ง