ตั้งกรรมการตรวจสอบความผิดกรณีเข้าเมืองผิด กม.


นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีการเข้าเมืองผิดกฎหมาย
เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
.
ให้มีอำนาจตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
และการเคลื่อนย้ายเดินทางจนเป็นเหตุให้เกิดโรคระบาด
ประสานงาน ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในการ
นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
.
เสนอมาตรการป้องกัน ตั้งคณะอนุกรรมการ
ประสานกับหน่วยงานของรัฐ รับเรื่องร้องเรียนประชาชน
และรายงานทางลับให้นายกรัฐมนตรีทราบ
เพื่อพิจารณาสั่งการตามความจำเป็น หรือทุก 30 วัน