อว. เผยไบเดนยกเครื่องนโยบายเรื่องโควิด ฟื้นความไว้วางใจของคนอเมริกัน เร่งฉีดวัคซีน ใส่หน้ากากอนามัย เพิ่มบทบาทนำในเวทีนานาชาติและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต พร้อมเซ็นคำสั่ง 12 ฉบับรวด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. โพสต์FB คำให้สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถึงการทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยระบุว่า เมื่อประธานาธิบดีโจ ไบเดน เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้มอบนโยบายและมาตรการของประเทศเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็นเอกสารละเอียดถึง200 หน้า ครอบคลุมนโยบายและทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งมีเนื้อหาแตกต่างจากนโยบายของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ค่อนข้างมาก รวมทั้งได้มีคำสั่งและบันทึกการสั่งการดำเนินงานทันทีกว่า 12 ฉบับ

สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มากที่สุดในโลก จนถึงวันนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 25 ล้านคน และเสียชีวิตแล้วกว่า 420,000 คน สถานการณ์ยังรุนแรงมากและอาจจะแพร่กระจายต่อได้อีก มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลกอย่างมาก ซึ่งแนวทางการดำเนินงานเรื่องโควิด-19 จึงเป็นความสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลสหรัฐ และเป็นที่จับตามองของประชาคมโลก  

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านโรคโควิด-19 ที่ประธานาธิบดีไบเดน ประกาศออกมานั้น มีพื้นฐานและเป้าหมายสำคัญ 7 ประการ ได้แก่

1. ฟื้นฟูความไว้วางใจให้กับชาวอเมริกัน

2. เร่งให้มีการฉีดวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างครอบคลุม

3. ควบคุมการแพร่ระบาดผ่านมาตรการใส่หน้ากากอนามัย การตรวจ การรักษา ระบบข้อมูล ผู้ปฏิบัติงานและมาตรฐานด้านสาธารณสุขที่ชัดเจน 

4. ขยายมาตรการบรรเทาเหตุฉุกเฉินและบังคับใช้กฎหมายการผลิตสินค้าจำเป็นเพื่อความมั่นคงโดยทันที

5. เปิดโรงเรียน ธุรกิจและการเดินทางอีกครั้งอย่างปลอดภัย ในขณะที่ดูแลคนทำงานไปพร้อมกัน

6. ดูแลปกป้องผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุด และคำนึงถึงความเสมอภาคทางเชื้อชาติชาติพันธุ์ รวมทั้งพื้นที่เมืองและชนบท

7. ฟื้นฟูความเป็นผู้นำของสหรัฐในเวทีโลก รวมทั้งสร้างความพร้อมต่อภัยคุกคามในอนาคตที่ดียิ่งขึ้น

ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ประธานาธิบดีไบเดน ได้เซ็นคำสั่ง 12 ฉบับรวด ประกอบด้วย คำสั่งทางการบริหาร 10 ฉบับ และบันทึกของประธานาธิบดีอีก 2 ฉบับ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำไปดำเนินการ ได้แก่

คำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดี (Executive orders)

1. ให้หน่วยงานต่างๆ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัคซีนและ PPE โดยใช้อำนาจหน้าที่ทั้งหมดรวมทั้งกฎหมายการผลิตสินค้าจำเป็นเพื่อความมั่นคง (DPA)

2. ให้สำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSHA) ประกาศแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของแรงงานและผู้ปฏิบัติงาน

3. จัดตั้งคณะกรรมการดูแลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา

4. ให้นักวิทยาศาสตร์ของภาครัฐเร่งพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ๆ สำหรับ COVID-19

5. ให้กระทรวงสุขภาพและบริการประชาชน (HHS) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) ให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดโรงเรียนอีกครั้งอย่างปลอดภัย

6. ให้หน่วยงานต่างๆ เพิ่มขีดความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและรายงาน

7. จัดตั้งคณะทำงานด้านความเสมอภาคทางสุขภาพ มุ่งเน้นแก้ปัญหาความไม่เสมอภาคทางสุขภาพทั้งด้านเชื้อชาติ/ภูมิศาสตร์ โดยมี Dr.Marcella Nunez-Smith เป็นประธาน

8. เพิ่มการรวบรวมข้อมูล การแบ่งปันและการวิเคราะห์ข้อมูล COVID-19 รวมทั้งให้ครอบคลุมเรื่องเชื้อชาติและชาติพันธุ์

9. ให้สวมหน้ากากอนามัยบนเครื่องบิน รถไฟ และระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ

10. ให้ขยายการบริการสถานพยาบาล และสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

บันทึกของประธานาธิบดี (Presidential memos)

1. สนับสนุนเงินทุนชดเชยเพื่อจัดหา PPE สำหรับโรงเรียนโดยสำนักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง (FEMA)

2. สั่งการ FEMA ให้เพิ่มเงินทุนชดเชยของรัฐสำหรับกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ (National Guard) จาก 75% เป็น 100%

ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)