คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้กฎหมายแพ่ง-พาณิชย์ลดอัตราดอกเบี้ยปรับ-ผิดนัดชำระหนี้ คิดจากเงินต้นเฉพาะงวดที่ผิดนัดเท่านั้น

เพจไทยคู่ฟ้าโพสต์FB โดยระบุว่า จะมีการแก้กฎหมายอัตราดอกเบี้ยและวิธีคิดดอกเบี้ย ตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรียบ และปรับปรุงกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป.

สาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ คือ

1.ลดดอกเบี้ยที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อน จาก 7.5% ต่อปี เป็น 3% ต่อปี โดยจะมีการทบทวนทุก 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจขณะนั้น

2.ลดดอกเบี้ยผิดนัด จาก 7.5% ต่อปี เป็น 5% ต่อปี

3.ปรับวิธีคิดดอกเบี้ยผิดนัด จากที่คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ค้างทั้งหมด เป็นคิดจากเงินต้นเฉพาะงวดที่ผิดนัด .

โดยคาดว่ากฎหมายที่ปรับปรุงนี้ จะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ ซึ่งจะทำให้ลูกหนี้ได้รับความเป็นธรรมในการจ่ายดอกเบี้ย ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้วิธีประวิงการฟ้องคดีเพื่อเรียกดอกเบี้ยสูงเกินควร และยังช่วยป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ต้องแบกภาระดอกเบี้ยในหนี้ที่ยังไม่ได้ผิดนัดอีกด้วย