นายกฯหวั่นโควิด-19 ระบาดหลังคลายล็อค 6 กิจกรรม/กิจการ ขายเหล้า-เบียร์ สั่งห้ามเดินทางข้ามจังหวัดเว้นมีเหตุจำเป็น

นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดเว้นมีเหตุจำเป็น พร้อมออกแนวทางมาตรการข้อกำหมดผ่อนปรนคลายล็อค และเปิดให้ขายเหล้า-เบียร์ ได้แต่ต้องนำกลับไปกินบ้าน

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 ระบุรายละเอียดการปฏิบัติโดยมีเรื่องสำคัญ ๆ โดยเน้นเรื่องการห้ามออกนอกเคหสถาน การห้ามหรือข้อจำกัดในการทำกิจกรรมบางอย่าง เช่น ห้ามจัดการเรียนสอน ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ยกเว้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้ามเดินทางเข้าประเทศทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ให้ผู้ว่าฯ ทีอำนาจสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค เป็นต้น

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ที่ประกาศในวันนี้ (1 พฤษภาคม 2563) ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 5 มีข้อห้ามดังนี้
1.ห้ามออกจากเคหสถาน 22.00 น.-04.00 น.
2.ห้ามหรือข้อจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างต่าง พรก. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.ห้ามใช้อาคารสถานที่และสถาบันการศึกษา ห้ามจัดการเรียนการสอน
4.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เช่นการประชุม สัมมนา แจกอาหาร จัดเลี้ยง
5.ห้ามใช้ท่าอากาศยาน เพื่อการขึ้น-ลง
6.ให้ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางบก น้ำ อากาศ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่กำหนดโดย ศบค.
7.ให้ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ สั่งให้แยกกัก กักกัน คุมตัวไว้สังเกต ณ ที่เอกเทศ
8.ให้ผู้ว่ากทม.ปิดจุดเสี่ยง สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า คลินิก บ่อน อาบ อบนวด และอื่นๆ ตามที่เคยประกาศไว้
9.การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีในวันสำคัญทางศาสนา ให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้ดูแลสถานที่
10.ให้ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด ข้ามพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ยังประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) โดยมีสาระสำคัญ คือ จะให้มีการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยเฉพาะการผ่อนคลายให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุราให้เปิดได้ แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.2563 เป็นต้นไป

ผ่อนคลายให้ทำกิจกรรม

เพจไทยคู่ฟ้าโพสต์รายละเอียดการผ่อนคลายให้ทำกิจกรรม จากข้อกำหนด ฉบับที่ 6 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่แต่ละจังหวัดจะนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ เริ่ม 3 พ.ค.63 ดังนี้