สวนดุสิตโพลชี้คนกรุงเทพฯ 70% เชื่อว่า “ชัชชาติ”จะเปลี่ยนกรุงเทพฯได้ 

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวทิ ยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า สรุปผลการสํารวจ:ควันหลงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สํารวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ จํานวนทั้งสิ้น 1,191 คน (สํารวจด้วยการเก็บ ข้อมูลภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2565 พบว่า คนกรุงเทพฯ มองว่าการที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงจํานวนมาก เพราะคนกรุงเทพฯ ต้องการการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 69.52 รองลงมาคือ นโยบายดี น่าจะทําได้จริง ร้อยละ 43.83 โดยมองว่าว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่จะเปลี่ยนเมืองหลวงกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นได้ ร้อยละ 69.10 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 28.80 และไม่ได้ ร้อยละ 2.10 ผลการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ครั้งนี้ค่อนข้างมีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงการเมืองไทยในภาพใหญ่ ร้อยละ 46.52 ภาพรวมค่อนข้างพอใจต่อการจัดการเลือกตั้งของ กกต. ร้อยละ 50.46 สิ่งที่คนกรุงเทพฯ อยากฝากถึง ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ คือ ขอให้ทําตามที่หาเสียงไว้ รักษาสัญญา ร้อยละ 71.96 รองลงมาคือ แก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น จราจร น้ําท่วม ร้อยละ 63.14

จากผลการสํารวจสะท้อนให้เห็นถึงความหวังของคนกรุงเทพฯ ที่มีต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจะเป็นแนวทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงให้ดีขึ้น โดยคะแนนถล่มทลายกว่า 1.3 ล้านคะแนนนี้เพราะคนกรุงเทพฯ ต้องการที่จะเปลี่ยนจาก สิ่งเดิม ๆ ที่ผ่านมา และเล็งเห็นว่าว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ มีนโยบายดี น่าจะทําได้จริง และชื่นชอบในบุคลิกส่วนตัว ที่สําคัญ คนกรุงฯ มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะกระเพื่อมไปยังการเมืองใหญ่ด้วย ดังนั้นในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าพรรคการเมือง คงต้องทําการบ้านให้หนักข้ึน เพราะทิศทางลมของการเมืองกําลังเปลี่ยนไป และประชาชนไม่ได้ตัดสินใจบนเหตุผลแบบเดิม ๆ