รัฐบาลออกมาตรการช่วยลูกหนี้ กยศ. สู้ภัยโควิด-19


.
ใครเป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้ในช่วงโควิดระบาด จนไม่สามารถชำระหนี้ได้ ทางกองทุนมีนโยบายให้ลูกหนี้ขอพักชำระได้ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด เป็นทั้งของขวัญปีใหม่และการเยียวยาลูกหนี้
.
สำหรับมาตรการของขวัญปีใหม่สู้ภัยโควิด-19 ได้แก่ ลดเงินต้น 5% ลดเบี้ยปรับ 80-100% และลดอัตราการคิดเบี้ยปรับ 0.5% ต่อปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 64 นี้ ส่วนมาตรการผ่อนผันชำระหนี้ สามารถขอพักชำระทั้ง เงินต้น และ ดอกเบี้ย ได้ ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ขอได้ไม่เกิน 2 ครั้ง .

ทั้งนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ กยศ. หรือโทร 0-2016-4888