สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 116,668,383 ราย อาการรุนแรง 89,437 ราย รักษาหายแล้ว 92,280,668 รายเสียชีวิต 2,592,047 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด