ปลัด สธ. ตรวจเข้มมาตรการรับนักท่องเที่ยว เปิดประเทศวันแรก

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2564) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหาร ติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรครองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นวันแรก ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ให้สัมภาษณ์ว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้มีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ 63 ประเทศ/พื้นที่ โดยไม่ต้องกักตัวหลังตรวจไม่พบเชื้อในวันที่ 1 พฤศจิกายน กระทรวงสาธารณสุขได้วางแนวทางการป้องกันควบคุมโรคตั้งแต่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นประตูด่านแรกในการเข้าประเทศไทย

ในวันนี้มีผู้ที่เดินทางเข้ามา 2,424 คน เป็นคนไทย 890 คน ต่างชาติ 1,534 คน จาก 40 เที่ยวบิน เมื่อเดินทางมาถึงทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ (COE : Certificate of Entry) หรือแสกน QR Code ระบบ Thailand Pass มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ 10-15 คน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทาง ใช้เวลาประมาณ 1 นาทีต่อคน จากนั้นเข้าสู่พิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเดินทางไปยังโรงแรมที่จัดไว้เพื่อเข้ารับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR และพักรอผลตรวจ 1 คืน หากผลเป็นลบสามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศ โดยนักท่องเที่ยวต้องโหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” สำหรับติดตามตัวตลอดเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า จากการติดตามมาตรการพบว่าระบบและขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็วไม่ติดขัด หลังจากนี้ หากมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นจะพัฒนาระบบเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็วและเกิดความปลอดภัยมากที่สุด ทั้งนี้ บุคลากร พนักงาน และผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานทุกคนต้องตระหนักถึงการสร้างความปลอดภัยทั้งแก่ตนเองและนักท่องเที่ยวเช่นกัน โดยต้องได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 2 เข็ม และมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ และเคร่งครัดมาตรการ Covid Free Setting เพื่อให้สามารถเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น