สว.บรรยายพิเศษ “บทบาท หน้าที่ อำนาจวุฒิสภา” แก่คนรุ่นใหม่

สมาชิกวุฒิสภาบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ บทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ในโครงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย Smart Program For Democratic Learning – SPDL ระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ และอาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 156 คน ประกอบด้วยตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 76 จังหวัด และกทม. โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก