สว. เชื่อไทยและอเมริกาจะสร้างความร่วมมือระหว่างกันผ่านเวทีโลกมากขึ้นในยุคของ “โจ ไบเดน”

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีนายโจ ไบเดน เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการว่า ส่วนตัวมองว่านโยบายด้านต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาจะต่างไปจากสมัยของนายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เน้นไปทางชาตินิยม คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก และเน้นความร่วมมือทางการทูตแบบทวิภาคีมากกว่าพหุภาคี แต่นโยบายของนายโจ ไบเดน จะกลับไปเหมือนสมัยตอนประธานาธิบดีบารัค โอบามา ที่ให้ความสำคัญทางการทูตแบบพหุภาคี ให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการแก้ปัญหาสำคัญของโลก เช่น การกลับเข้าร่วมความตกลงปารีส ซึ่งเป็นกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการกลับเข้าเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลก เพื่อต่อสู้กับวิกฤตสาธารณสุขโลก เป็นต้น.

สำหรับประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาว ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร และสังคม ดังนั้น เชื่อว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการที่สหรัฐอเมริกาจะกลับมาให้ความสำคัญทางการทูตแบบพหุภาคีมากขึ้น จะทำให้หลังจากนี้ประเทศไทยจะสามารถร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผ่านเวทีองค์กรระหว่างประเทศในเรื่องต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเรื่องของอนามัยโลกในการต่อสู้กับโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยจะต้องพิจารณาในแต่ละเรื่องที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศต่อไป