รัฐบาลกำหนดกลุ่มเป้าหมายรับวัคซีนโควิดล็อตแรก 5 หมื่นโดส

คณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วางแผน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก 50,000 โดส จะถึงประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ และวัคซีนส่วนที่เหลือจะทยอยส่งมาอย่างต่อเนื่อง โดยระยะแรก เป็นช่วงที่มีวัคซีนจำกัด จะฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 19,014,154 คน แบ่งเป็น

1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า

ทั้งภาครัฐ – เอกชน จำนวน 1,700,000 คน

2. บุคคลที่มีโรคประจำตัว จำนวน 6,163,095 คน แบ่งเป็น

– โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง จำนวน 253,159 คน

– โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 350,922 คน

– โรคไตเรื้อรัง จำนวน 150,000 คน

– โรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 355,671 คน

– โรคมะเร็งทุกชนิด จำนวน 253,343 คน

– โรคเบาหวาน จำนวน 4,800,000 คน

.

3. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 11,136,059 คน

.

4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19

ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จำนวน 15,000 คน

.

ระยะที่ 2 ช่วงเดือนพ.ค. – ธ.ค. 64 เมื่อจัดหาวัคซีนได้มากขึ้น

จะขยายพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศ

.

ระยะที่ 3 ช่วง ม.ค. 65 เป็นต้นไป

เมื่อวัคซีนมีเพียงพอ จะฉีดให้กับประชาชนทุกคน

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากร

.

สำหรับการฉีดวัคซีน จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  โดยจะฉีดคนละ 2 เข็ม ณ สถานที่ฉีดในโรงพยาบาล  เพราะต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการ 30 นาที หากมีผลข้างเคียงจะช่วยเหลือได้ทันที  นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ LINE Official Account ที่ใช้ชื่อว่า “หมอพร้อม” สำหรับการลงทะเบียนผู้รับวัคซีน ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ติดตามประเมินผลการให้วัคซีน

.

โดยเบื้องต้น จะมีการทดสอบการส่งข้อมูล และประเมินผล ภายในวันที่ 27 ม.ค.64 จากนั้น จะเปิดตัว “หมอพร้อม” ระยะที่ 1 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในวันที่ 12 ก.พ. 64

สำหรับประชาชนทั่วไป จะเปิดใช้งานในเดือนเม.ย. 64

บทความที่เกี่ยวข้อง