รมว.กระทรวงศึกษาประกาศเปิดเรียนทั่วประเทศพร้อมกัน 1 ก.พ.นี้  ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐมและปทุมธานี) ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรค ยกเว้นสมุทรสาครปิดเรียนต่อไป

โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป  โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด

สำหรับจังหวัดสมุทรสาครให้ปิดการเรียนการสอนต่อไป โดยให้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เช่น การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงานหรือมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี) ให้เปิดสถานศึกษาได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด (student)ให้มีจำนวนนักเรียนไม่เกินห้องละ 25 คน ในกรณีที่ห้องเรียนไม่เพียงพอ ให้จัดการเรียนการสอนด้วยการสลับวันเรียน

ทึ่มา : กระทรวงศึกษาธิการ