ศปม. ตั้งจุดตรวจ 147 จุดเพื่อบังคับใช้มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน เริ่ม 12 ก.ค.64 เวลา 21.00 – 04.00 น.

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์​ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าออกจังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด (กทม. นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) กรุงเทพฯ 88 จุดตรวจ – จังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัด 20 จุดตรวจ – จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด 39 จุดตรวจ

พบเห็น – การมั่วสุม / การกระทำผิด พ.ร.ก.ฯ – การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โทรแจ้งสายด่วน ศปม. ☎️ 191 ☎️ 1599 ☎️ 1138 ตลอด 24 ชั่วโมง