สว. เยี่ยมชมการจัดการแหล่งน้ำแร่และบ่อน้ำร้อน อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ที่จังหวัดตาก เมื่อวันอาทิตย์ที่  5 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่เพื่อดูการจัดการแหล่งน้ำแร่ บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำหนัก และขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตาก ร่วมประชุมและให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก รองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการฯ นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ อนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พันตำรวจเอกสุรภัค รอดโพธิ์ทอง อนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร อนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นางณัติกาญจน์ สูติพันธ์วิหาร ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และนายการุณย์ พิมพ์สังกุล เลขานุการคณะ เดินทางศึกษาดูงานโครงการคนพิการปลูกและดูแลป่าตามหลักการสร้างป่า สร้างรายได้ในพื้นที่ป่าบ้านจ่อคี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

นายก้องกิตติพัศ พิชัยณรงค์ ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม้ และนายกิตติ สืบสันติพงษ์ นายกสมาคมคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวตาก นำปลูกป่า และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติจังหวัดตาก ร่วมประชุมและรับฟังข้อคิดเห็น ศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด

โดย นายกานดิษฏ์ สิงหากัน หัวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ให้การต้อนรับบรรยายสรุป และจัดกิจกรรมวิถีชุมชน และนายก้องกิตติพัศ พิชัยณรงค์ ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม้จากนั้น ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตาก นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ นำคณะสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ไร่เตรยาวรรณ โดยนายวิชัย เตรยาวรรณ นายกสโมสรโรตารี่แม่สอด เมืองฉอด และสมาชิกสโมสรโรตารี่แม่สอด เมืองฉอดให้การต้อนรับ และเดินทางไป ศึกษาการจัดการแหล่งน้ำแร่ บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อ.พบพระ จ.ตาก เยี่ยมชมงาน Craft จากชุมชนใน อ.พบพระ อ.แม่ระมาด เพื่อต่อยอดนำเสนอให้นักท่องเที่ยวรับรู้สินค้าชุมชน เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว